Välkommen · Styrelsen · Aktuellt · Protokoll · Trafikinformation · Ansvarsområden · Stadgar · Grönytor & kartor · Historik · Kontakt

Information om trafiken

Stigtomta ligger ca 15 km nordväst om Nyköping efter Rv 52. Riksvägen är starkt trafikerad och delar samhället i två delar. Länsväg 608 (Hallavägen) ansluter till riksvägen och leder ut mot sydväst. Hallavägen har 50 km/tim som maxgräns medan riksväg 52, Nykyrkavägen, sedan hösten 2008 har blivit 40-väg genom samhällets centrala delar.


Vid årsmötet 2006 bifölls en motion om att införa 30 km/tim på övriga vägar. Kommunen beslutade i enlighet därmed och sedan hösten 2006 gäller 30 km i princip hela samhället utom på genomfartslederna.


Vi har ett flertal gång- och cykelvägar i vägnätet.


För allas trevnad och säkerhet ber vi bilister respektera hastighetsbegränsningar och endast köra där biltrafik är tillåten.

Siktröjning

Samfällighetsföreningen vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.


Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor SKA skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan inom en sikttriangel minst 10 meter från hörnet.


Häckar får inte heller inkräkta på gångbaneutrymme.


Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls. Över gångbana måste växtligheten tas bort upp till 2,5 m höjd och över cykelbana upp till 3,2 m. Då slår inte grenarna gående och cyklister i ansiktet eller skymmer sikt och trafikskyltar.


Över körbanan måste den fria höjden vara 4,6 m.


Vid utfart från garage mot körbana ska den fria sikten vara 2,5 m åt båda håll samt ej överstiga 80 cm höjd.


De här uppgifterna är hämtade från Nyköpings kommuns hemsida www.nykoping.se. Sök på ”Häckar och buskage”!


Tack för er hjälp!

Log on     E-post skriv: stigtomtavag@gmail.comHem · Mitt konto